Хаёт ва сахна кўзгуси

Хаёт ва сахна кўзгуси

https://yuz.uz/news/hayot-va-sahna-kozgusi

 Маданият 27 март 202115

Матн: Гулчехра Дурдиева

27 март — Халкаро театр куни

он маънавий оламини юксалтиришда, онг ва тафаккурини      теранлаштиришда театр санъатининг ўрни бе?иёс. Зеро, санъат одамларни эзгуликка чорлайди, яхшиликка ундайди, энг гўзал ?ис-туй?уларни инъом этади. Театр шунчаки оддий томошахона эмас, балки тарбия, маданият, маънавият ва маърифат масканидир.

 1961 йилда ЮНЕСКО ?узуридаги Хал?аро театр институти томонидан Австриянинг Вена ша?рида бўлиб ўтган IX конгрессда 27 март — Хал?аро театр куни деб таъсис этилган бўлиб, бугунги   кунда дунёнинг 100 дан зиёд мамлакатларида ушбу сана, театр санъати ходимларининг касб байрами сифатида кенг нишонланиб келинмо?да. Президентимизнинг саъй-?аракатлари билан мамлакатимизда ?ам маданият ва санъатни, хусусан театрни ривожлантириш давлатимизнинг устувор вазифаларидан бирига айланди.

Театр  бор экан, ?аёт маро?ли ва гўзалдир

— Театр деганда, авваламбор, санъатнинг катта бир турини тушуниш лозим. Шу билан бирга, театр, бу — томоша, спектаклнинг ўзи, — дейди  Ўзбекистон хал? артисти,  “Эл-юрт ?урмати” ордени со?ибаси  Рихси ­Ибро?имова. — ?аётим театр билан чамбарчас бо?ланган. Умр йўлларимнинг ?ар бир са?ифаси театр са?наларида ўтган. Очи?ини айтсам, ?еч бир санъат тури театр ўрнини боса олмайди. Чунки одамийликнинг гўзал фазилатларини тар?иб ?илишда са?на асарларининг таъсири бени?оя кучли. Театр санъати ?аётни, во?еа-?одисаларни, турли курашлар ва зиддиятларни, ички кечинмаларни драматик хатти-?аракатларда, актёр ижроси ор?али акс эттиради. Шекспирнинг “Бутун олам — театр, унда ?ар бир одам — актёрдир”, деган жумласини биз кўп ?олатларда и?тибос келтириб ишлатамиз. Хал?аро театр куни муносабати билан барча театр ижодкорларини, фидойиларини, масъулиятли ва маша??атли касб байрамлари билан муборакбод этаман.  Са?нани бетакрор асарлар, жозибали, ибратли образлар билан тўлдиришда ижодий куч-?увват тилаб ?оламан. Театр  бор экан,  ?аёт маро?ли ва гўзалдир!

Ижод а?ли  инсон ?албининг му?андисларидир

Дар?а?и?ат, театр ?аёт кўзгуси, му?аддас дарго? саналади. Унинг тарбияга йў?рилган сабо?лари эса кишиларни одамийликка чорлаб тураверади. Ўзбек театр асосчиларидан бири Ма?мудхўжа Бе?будий таъбири билан айтганда, “Театр ибратхонадир”.  У ўзининг “Падаркуш” драмасини са?налаштириб, хал?нинг маънавиятини юксалтиришга чо?ланган. Аслида эса бу кў?на оламнинг  санъатсевар одамлари ибратхона аталмиш тарбия масканини жуда ?адимдано? кашф ?илган.

— Давлатимиз ра?барининг 2018 йил 28 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасди?лаш тў?рисида”ги ?арори ?амда 2020 йил 28 майдаги “Маданият ва санъат со?асининг жамият ?аётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тў?рисида”ги фармонида театрларни ривожлантириш, жамоатчиликда театр санъатига бўлган ?изи?ишни кучайтириш масалаларига ало?ида эътибор ?аратилиб, со?адаги устувор вазифалар белгилаб берилди, — дейди Му?имий номидаги Ўзбекистон давлат муси?али драма театри директори, Ўзбекистон хал? артисти  Мирза Азизов. —  Ушбу вазифалар ижросини таъминлаш ма?садида бир ?атор самарали ишлар амалга оширилди. Жумладан, барча театрларнинг сайтлари янгиланиб, уч тилда юритила бошланди. ?ар бир ижодий жамоа тасди?ланган режага, асосан, йилига 4 тадан, республикамиз театрлари бўйича жами 150-160 га я?ин янги спектакль са?налаштиради. Ижодий жамоалар репертуарида турли ёш ва ?изи?ишга эга томошабинларга мўлжалланган трагедия, драма, комедия жанрларида жа?он ?амда ўзбек мумтоз асарлари намуналари мавжуд. Президентимиз биз ижодкорларга катта ишонч билдириб, “Ижод а?ли инсон ?албининг му?андисларидир”, — дея таъкидлаган. Биз ўз ишимизга борли?имизни ба?ишлаб ижод ?илсак, одамлар кўнглига йўл топамиз.  Театр санъати эса ?еч ?ачон эскирмайди. Инсон ?анчалар телефон, интернет ва компьютер каби ахборот технологияларига ўрганмасин, барибир маънавият дарго?и сифатида ўрнак бўладиган театрнинг ўрни бош?а. Шу боис, биз ёшлар маънавиятини юксалтирадиган са?на асарларини ?ўйишимиз, уларга хал?имизни, айни?са, ёшларни кенг жалб ?илишимиз лозим.

Са?на билан юзма-юз

 Дар?а?и?ат, кино ёки концерт томошаларини телевидение ёхуд интернет ор?али томоша ?илиш, зарур бўлса улардан нусха кўчириб олиш мумкин. Лекин театр шу ?адар нозик санъат турларидан саналадики, томошабин роль ижро этаётган актёрларнинг ниго?и ва нафасини, ?ар бир сўзию хатти-?аракатини  жонли тарзда кўриб, ?ис ?илиб туради. Кўз олдида са?на туради, шу ерда актёрлар билан бирга яшайди, йи?лайди, кулади...

— Театрда ?ўйиладиган ?ар бир спектакль томошабинларга манзур бўлиши, са?надан ўрин олган декорациялар жонли, ишонарли тарзда бўлиб,  асарни янада бойитишга хизмат ?илиши керак, — дейди Ўзбекистон давлат академик рус драма театри томошабинлар билан ишлаш бўйича директор ўринбосари Алижон Андакулов. — Спектаклдаги жараёнларнинг ?изи?арли, жонли чи?ишида, шуб?асиз, декорацияларнинг ўрни ало?ида а?амиятга эга. Шу сабабли  са?на асарлари томошабинларга намойиш этилаётганида худди имти?он топшираётгандек бўламиз. Агар спектакллар томошабинларга манзур бўлса, бу бизнинг юту?имиз. Бош?а ?ардош мамлакатлар ?атори юртимиз театр режиссёрлари ?ам интернет ор?али онлайн томошалар, аудиоспектакллар яратиб, янги асарлар репетицияларини намойиш этмо?да. Актёрлар монолог, шеър, масаллар ў?иб, интернет тармо?ларидаги са?ифаларига жойлаштирди. Биро? театр санъатининг актёр ва томошабин ўртасидаги муло?оти, ўзаро муносабати сингари “жонли” ало?асини ?еч ?андай восита ор?али бо?лаб бўлмайди.

Бугунги театр янгича ёндашув ва услубни талаб ?илади

?а, бугунги во?еликлар шиддат билан ўзгараётган даврда театрлар ?ам фа?атгина давлат берадиган молиявий кўмакка ?араб тура олмаслигини кўрсатяпти. Айни?са, ўтган йили март ойидан бошлаб жорий этилган карантин ва муайян чекловлар диёримиздаги маданият ва санъат муассасалари, музейлар фаолиятига жиддий зарар етказгани барчамизга  аён.  Бугун, театрлар зиммасига хал?имизнинг маънавий талабини ?ондириш баробарида, та?дим этилажак спектакллар эвазига даромад кўришдек мушкул вазифа юкланади.

 Демак, бунинг учун театр-томоша муассасалари замон ва бугунги вазият талабига кўра, янгича ёндашув услубига ўтиши лозим.

— ?ар бир театр жамоаси, томошабин билан ишлаш тизимини яхши йўлга ?ўя олиши керак, — дейди Бухоро вилоят муси?али драма театри директори  Гулнора Бадалова. — Театрлар олдига ?ўйилган асосий вазифа, ишлаб чи?араётган ма?сулоти (спектакль) жамоавий бадиий ижод ма?сули ор?али кишилик жамиятини эзгулик ва яхшиликка эргаштира олиш, инсонларнинг маънавий, маданий ва маърифий тафаккурини  юксалтиришдан иборат.

Бинобарин, хал?имизнинг минг йиллар давомида шаклланган дунё?араши, урф-одатлари, анъаналари сингари ?еч ?айси миллатникига ўхшамаган гўзал ?адриятлари борки, шулар асосида ўлмас са?на асарларини яратиб, элимизга ?авола этиш энг асосий вазифамизга киради.

Дар?а?и?ат, йиллар давомида шаклланган бош?арув ва театр асарларини та?дим этиш усуллари эндиликда ўзгариб бормо?да. Зеро, ахборот технологиялари, интернет тизимининг кейинги  йилларда шиддатли ўзгариши ва ривожланиши аксарият со?аларнинг фаолиятини бутунлай ?айта кўриб чи?иш, иш услубларини ўзгартиришга мажбур ?илди. Ўзбек миллий академик драма театри актёри, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Ме?риддин Ра?матов бу ?а?да шундай фикр билдирди:

— ?озирги давр ва шароитда, биринчи навбатда,  театр жамоасининг тажриба ва малакаси, истеъдоди, замонавий менежмент сирларидан ?анчалик во?ифлиги, хусусан, интернет тармо?идан унумли, самарали фойдалана олиши, реклама-тар?ибот ишларини о?илона юрита билиши сингари ?атор вазифа  ?амда талабларга эътибор ?аратиш, зарур ва шарт деб ўйлайман.

Шу билан бирга, театр таш?и ва ички таъсир воситалари, илгари йўл ?ўйилган камчиликлар, спектаклларнинг объектив ва субъектив сабабларга кўра, алмаштирилиши ёки бекор ?илиниши, маълум бир артистнинг иштирок этмаслиги ёки асар ?а?рамонининг алмаштирилиши каби ?олатларни чу?ур та?лил ?илиб, реал вазиятдан келиб чи?иб маркетинг стратегиясини ишлаб чи?иши му?им. Бундай та?лил, шуб?асиз, театрнинг фаолияти, юту? ва камчиликлари сабабларини ани?лаш, актёрлар малакаси, профессионаллигига  ба?о бериш, келажакда эса мавжуд камчиликларни бартараф этиш имконини беради. Театрнинг ривожланиши ва спектаклларни кенг томошабинлар оммасига та?дим этишда муваффа?иятли фаолият юритиши учун,  биринчи навбатда, томошабинни жалб эта оладиган янги спектакллар яратиш ва театрлар билан  ўзаро фаолиятни та?лил ?илиб боришга эътибор ?аратяпмиз. Хал?имизнинг юрагига етиб борадиган, ?албини забт этадиган, эзгу ма?садларга чорлайдиган асарларни са?налаштиришга ?аракат ?иляпмиз.

Фаолиятда муста?кам занжир бўлмо?и лозим

Вазирлар Ма?камасининг 2018 йил 5 январдаги “2018-2022 йилларда давлат театрларининг моддий-техника базасини муста?камлаш ва уларнинг фаолиятини ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тў?рисида”ги ?арори театр санъати со?асидаги томоша ва концерт дастурларини яратишда, хал?имиз, айни?са, ёшлар ?албида она Ватанга му?аббат, умумбашарий ?адриятларга ?урмат, инсонпарварлик ?ояларига садо?ат ру?ида тарбиялашга муносиб са?на асарлари, томошалар ва концерт дастурлари билан ?исса ?ўшиб бориш, театр ва томоша санъатини кенг тар?иб этиш ма?садида хорижий муассасалар билан ўзаро манфаатли ?амкорликни амалга ошириш каби бир ?анча устувор вазифаларни белгилаб берди.

Бу вазифаларни амалга ошириш жараёнида театр-томоша муассасаларига замонавий ахборот технологиялари, интернет ва электрон  ишлаш тажрибасига эга замонавий менежерларни жалб этишга, ижодий кечалар, экскурсиялар, театр тарихига оид ?о?оз ва видео кўринишидаги хабарлар, томошабинлар иштирокида сўровномалар ташкил этишга катта эътибор ?аратиляпти.  

Репертуарни шакллантиришга, томошабинларни жалб этишга янгича ёндашув ?арор топган театрларда ижодий бар?арорлик мавжуд. Бундай му?итда ижодкорнинг ўз ишига бўлган ишончи ва шижоати янада ошади. Театр санъати таркибини ?осил ?илувчи занжир муста?кам бўлмо?и лозим. Ана шундагина  яхши асар асосида, драматургия, режиссура ва актёрлик санъатининг намунаси бўлган умирбо?ий, бе?иёс спектакллар яратилаверади.


Оставить комментарий
Текст:

© 2019 Русский драматический театр Узбекистана. Все права защищены.